Nieuws

Ledenvergadering 2019


Uitnodiging ledenvergadering

Elspeet, 30 januari 2019

Betreft: Ledenvergadering Oranjevereniging Elspeet

Beste leden,

Ook dit jaar hopen wij u weer te zien op onze jaarlijkse ledenvergadering:

Wanneer : Dinsdag 12 februari 2019
Locatie : Boerderij de Koude Hoek
Aanvang : 20.00 uur

De agenda is als volgt: 
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
4. Financieel: - Financieel verslag over 2018
                       - Begroting 2019
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Jaarverslag secretaris
7. Bestuursbezetting
Voordracht en stemming nieuwe bestuursleden
8. Bespreking programma rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag 2019
9. Bespreking contributie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Wij zullen de koffie klaarzetten. Mocht u niet aanwezig zijn zou u dit dan aan ons willen doorgeven?

Hartelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging Elspeet